Kişisel Verileri Koruma Metni

Değerli Hemşehrilerimiz;

 

      6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" madde başlığı altında veri sorumlusu olan Altıeylül Belediyesi’nin, adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK'nın 11. Maddesinde yer verilen hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

 

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Veri Sorumlusu Eski Kuyumcular Mahallesi Yeşilyol Sokak No: 5 Karesi/BALIKESİR adresindeki Altıeylül Belediyesi’dir.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

 

Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerden vatandaşlarımızı faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması,

 

Vatandaşların kayıtlarının oluşturulması ve yönetilmesi,

 

Vatandaşlar ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz çalışmalarının yapılması,

 

Belediyemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,

 

Belediyemizin ve Belediyemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

 

İş ortaklarımızla yürütülen işlerin planlanması,

 

Belediyemizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

 

Vatandaşların sunulan hizmetten memnuniyetlerini ölçmek amaçlı olan anketler de dahil olmak üzere, araştırma çalışmaları ve analizinin yürütülmesi,

 

Vatandaşların sunulan hizmete ilişkin şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,

 

Sunulan hizmette vatandaş bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,

 

Sunulan hizmet kapsamında sosyal medya paylaşım fonksiyonunun kolaylaştırılması,

 

Hukuki süreçlerin ve diğer resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

 

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

 

Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

 

İş ve operasyonların sürdürülmesi, Belediye faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,

 

Vatandaşlar ve Belediye ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

 

Satışa bağlı faturalandırma da dahil olmak üzere mali, muhasebe ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi.

  1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile Altıeylül Belediyesinin direkt ve dolaylı çözüm ortakları başta olmak üzere yurt içindeki tedarikçilerimizle, lojistik firmalarıyla, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, sigorta şirketleri ile ve sair çözüm ortaklarımızla, yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz ile Altıeylül Belediyesi tarafından; başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları gibi kanallarla; ilgili internet siteleri ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ile Altıeylül Belediyesi faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

 

Kanun'un 11. Maddesi uyarınca haklarınız:

 

Kurumumuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

 

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

 

d) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 

e) KVKK'nin 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

 

f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

 Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

 

ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

  • Eski Kuyumcular Yeşilyol Sokak No:5 Karesi / Balıkesir adresine yazılı olarak;

 

 

  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;

 

  • Noter kanalı ile;

 

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

İnternet ortamında ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA tarafımdan verilen bilgilerimin doğru olduğunu, bu bilgilere göre internet ortamında ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI bilgisayar sistemindeki kişisel bilgilerimi işleme, sorgulama ve diğer işlemler için ALTIEYLÜL BAŞKANLIĞI tarafından verilen ve tarafımca değiştirilecek olan kullanıcı kodu ve kişisel şifrenin korunması ile internet üzerinden kredi kartı ile yapacağım işlemlerde her türlü riskin tarafıma ait olduğunu, ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN unutulmuş, çalınmış veya kaybedilmiş olan kullanıcı kodu ve kişisel şifremden, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ediyorum.